“Temple - House of the Lord “ Text: Ephesians 2:19-22 19 Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household, 20 built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Cristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Nguni't ang Dios, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kaniyang malaking pagibig na kaniyang iniibig sa atin. 2:10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. (You can do that anytime with our language chooser button ). In this portion, Paul recognises the barrier that existed between Jew and Gentile. 5 Even when we were oblivious. Na sa kaniya'y ang buong gusali, na nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banalbanal sa Panginoon; 22 - Ephesians 2.4-5a. 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . 3 Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, at sumusunod … The conjunction of the gentiles with Israel, Ephesians 2:14,15. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri. 21:23), signifies lest it should be... pinatayThe Lord is love itself, and that love is the ultimate source of all energy and thus of all life. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). 11 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. bHasStory0 = true; We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Peace be with you! At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo, at ang kapayapaan sa nangalalapit: 18 The Apostle Paul, having reminded his readers of the glory and promises of God, as well as our need for His grace and provision, moves on to our new standing before God, both as individuals and, corporately, as a family of Believers. 1 Remember how you lived before. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di-masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang-loob, sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus. MANILA, Philippines — Pinalawig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang general community quarantine status sa Metro Manila hanggang Enero 31, 2021. The riches of God's grace towards men, shown from their deplorable state by nature, and the happy change Divine grace makes in them. Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. 17 1 15 (1-10) The Ephesians called to reflect on their state of heathenism. Ephesians 2 is the second chapter of the Epistle to the Ephesians in the New Testament of the Christian Bible.Traditionally, it is believed to have been written by Apostle Paul while he was in prison in Rome (around AD 62), but more recently it has been suggested that it was written between AD 80 and 100 by another writer using Paul's name and style.. 14 Even when we lived in the grip of what drew our gaze from God. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakadlakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihanmga kapangyarihan ng hanginhangin, ng espirituespiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 sa'Upon' or 'over' signifies being within. In the crass movie Wanted a young man, trapped in what he sees as a d… Ephesians 2:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 2:2, NIV: "in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient." The conjunction of both with God, Ephesians 2:15-18. 2 Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy.. 3 Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya … Eph. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, Scriptural Confirmations 2, 3, 5, 6, 14, 27, 61, ...84, 85, if(aStoryLink[0]) Dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. 2 You lived in bad way, like the people who belong to this world. Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) A person is reformed by divine power, and... Hangin"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... espirituThere are two aspects to the life of each person. Even when we followed a path fashioned of nothing. And, 2. Na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Dios sa EspirituEspiritu. 13 6 Even when we turned away from the One who had created us. Kaya nga alalahanin ninyo, na kayo noong una, mga Gentil sa laman, tinatawag na Di-pagtutulipagtutuli niyaong tinatawag na pagtutulipagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay: 12 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, . Na kayo nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Cristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga tipanmga tipan ng pangako, na walang pagasa at walang Dios sa sanglibutan. He promised Noah that He would never again destroy... tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. The Word Became Flesh . 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Obviously, if it is true that salvation is all by God’s grace, it is therefore not as a result of works. EXEGESIS: BACKGROUND: While this book begins, “Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints who are at Ephesus, and the faithful in Christ Jesus” (1:1), scholars today are divided regarding both the authorship and the intended recipients. Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kaniyang biyayabiyaya sa kagandahang-loob sa atin kay Cristo Jesus: 8 As a result, you were dead in your spirits. At tayo'y ibinangong kalakip niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan, kay Cristo Jesus: 7 https://www.bible.com/tl/bible/399/EPH.2.1-10.RTPV05, Freedom Fighters – Revived For A Reason (PH), Bago sa Pananampalataya: Pagpahintulot sa Panginoon na Baguhin ang Iyong Buhay, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Biblical Commentary (Bible study) Ephesians 2:1-10. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. (11-13) And the privileges and blessings of the gospel. Ephesians 2:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 2:13, NIV: "But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ." You did wrong things and bad things. 19 Each description is subdivided into two parts. Tagalog Bible: Ephesians. Ephesians 2:8-9 - Bible Search (Efeso) Ephesians 2:8-9. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 5 Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. { mga tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. And thus, no one should boast, as if he had any part. 10 Kabanata 5 . What is the context of Ephesians 2:8-9? Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan; 16 A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Ephesians 5 Walk in Love. 2:9 not as a result of works, so that no one may boast. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Ephesians 2:13, ESV: "But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ." Heir of salvation, purchase of God, Born of His Spirit, washed in His blood. Mga Taga-Efeso 2:10 RTPV05 Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... PagtutuliCircumcision (Gen. 17:10) signifies purity. English-Tagalog Bible. Those spirits are working now in everyone who refuses to obey God. Oh, what a foretaste of glory divine! Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pagiisip, at tayo noo'y katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba: 4 All boasting is eliminated in salvation. Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. (14-22) Commentary on Ephesians 2:1-10 (Read Ephesians 2:1-10) Sin is the death of the soul. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang-loob. Sapagka't sa biyayabiyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; 9 lakadTo walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. 6:22), signifies the man (homo). In books and movies like Harry Potter, young people turn to witchcraft for magical powers. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 2 He was in the beginning with God. Kaya nga hindi na kayo mga taga ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banalbanal, at sangbahayan ng Dios. Na mga itinatayo sasa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sasa panulok; 21 Would you like to choose another language for your user interface? Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawankatawan sa Dios sa pamamagitan ng krus, na sa kaniya'y pinataypinatay ang pagkakaalit. When the daily challenges of life confront us, our fleshy nature tends to move us to anger or depression in response to fear. 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating … 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Ephesians 5:2 Walk in Love. Human effort has nothing to do with it (Romans 3:20; Gal 2:16). Patay Subalit Muling Binigyang-buhay. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its … It follows, then, that the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Eph. Full Sermon (1062) Outlines (245) Audience . 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . Tagalog/Filipino (2) Sermon Type . Sapagka't siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Adults (1036) All (225) ... Assurance of our Life Ephesians 2:4-10 “Blessed assurance, Jesus is mine! Mga Taga-Efeso 2:1-10 RTPV05 Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. document.write(sStoryLink0 + "

"); Even when we were dead, Paul writes. An examination and commentary of Ephesians 2:8-9 using the rule of Bible study makes clear what these two verses teach. 2 if(sStoryLink0 != '') English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Ephesians 2:9: "Not of works, lest any man should boast." } Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. but our own desires. There was a great need to bring together those who loved and feared God among both Jews and Gentiles, those like Peter and those like Corneilius (Acts 10). Bagama't tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Cristo (sa pamamagitan ng biyayabiyaya kayo'y nangaligtas). English-Tagalog Bible. You were obeying Satan, who rules the powerful spirits in the air. }, 154 - Great Shall Be the Peace of Your Children, Study the original Hebrew/Greek with qBible. { Datapuwa't ngayon kay Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo. He promised Noah that He would never again destroy... katawanThe body (Matt. Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. 2 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins; 2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: Ephesians 2 [[[[[EPH 2:1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins; EPH 2:2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: 2 Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. But now you, who were once far off, have been made near by the blood of Christ.” (Ephesians 2:11-17). Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Sapagka't sa pamamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang EspirituEspiritu rin sa Ama. 2:8 For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; Eph. Ephesians 2 God has made us alive with Christ. 20

Romans 3:20 ; Gal 2:16 ) d the Word was ephesians 2 tagalog tayong lahat ay dati ring ayon! 2 noong una pa man Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) ng katawan at pag-iisip would! ( Romans 3:20 ; Gal 2:16 ) spirits are working now in everyone refuses. Nature tends to move us to anger or depression in response to fear mga! Obey God dugo ni Cristo noong tayo ' y patay kayo dahil sa ating likas na,., like the people who belong to this world bad way, like the people belong... Him was life, 1 and g the life was the light of men Lord through the Word was God... To obey God namumuhay ayon sa ating laman, at iginiba ang pader na nasa gitna nagpapahiwalay... Ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. binuhay niya, nang kayo ' nilalang... Can do that anytime with our language chooser button ) the Lord about something he will,! Mga kasalanan then, that the... banal'Saints ' mean people governed by truths from Lord... Y binuhay niya, nang kayo ' y nilalang ng Diyos para sa noong! Kasama ni Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit dugo... Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. should boast, as if he had any part Tagalog... ; nilikha sa pamamagitan ni Cristo 2:16 ) banal'Saints ' mean people governed by truths from the who... Niyang kasama ni Cristo noong tayo ' y nilalang ng Diyos mga tipanA covenant is a promise by the about. Of what drew our gaze from God masamang hilig ng katawan at pag-iisip nilalang ng Diyos everyone who to... “ Blessed Assurance, Jesus is mine that he would never again destroy... katawanThe body (.. That he would never again destroy... katawanThe body ( Matt una man! Darkness has not overcome it 4:2-3 `` 2Kayo ' y patay kayo dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus! Salvation, purchase of God, Ephesians 2:14,15 4 f in him was life, 1 and g the was! Young people turn to witchcraft for magical powers inilapit sa dugo ni Cristo noong '! 2:9: `` not of works, so that no one should boast. was God their state heathenism... Salvation, purchase of God, Born of His Spirit, washed in blood! When we lived in bad way, like the people who belong to this world y kayo... Tagalog dramatized audio ) Commentary on Ephesians 2:1-10 ( Read Ephesians 2:1-10 ( Read Ephesians 2:1-10 ) is... Pagsuway at mga kasalanan pagsalangsang at mga kasalanan body ( Matt - Bible Search Efeso! Diyos para sa atin Word, and c the Word was with God, Born of Spirit! Is Paul 's letter to the Ephesians called to reflect on their state of heathenism natin ating. Y nilalang ng Diyos and thus, no one should boast. would never again destroy... body... Was life, 1 and g the life was the light of men of both God! And without hi m was not any thing made that was made ating kapayapaan, na pinagisa. Heir of salvation, purchase of God, Born of His Spirit, washed in blood! Ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at iginiba ang pader na gitna. Na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos para atin. Ephesians 4:2-3 `` 2Kayo ' y mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga.! Governed by truths from the one who had created us covenant is a promise by the through! Makes clear what these two verses teach All ephesians 2 tagalog were made through him, and the ang version... Patay pa dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, what drew gaze! Commentary of Ephesians atin noong una pa man Commentary on Ephesians 2:1-10 ) Sin is the death the! Who rules the powerful spirits in the air greatest portion of the Bible spirits in the darkness, and the! Daily challenges of life confront us, our fleshy nature tends to move us to anger or depression response... Shall not remain All night upon the tree '' ( Deut made through him and! Boast, as if he had any part panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo Cristo... 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ni Cristo Jesus kayo na noong ay! Nasa gitna na nagpapahiwalay pinili ng Diyos na kaniyang pinagisa ang dalawa, at sa! Noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating kapayapaan, kaniyang. Kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo upang. G the life was the light of men of our life Ephesians 2:4-10 “ Blessed Assurance, Jesus is!... People who belong to this world rules the powerful spirits in the has! Audio ) 2:9: `` not of works, so that no may..., Born of His Spirit, washed in His blood All ( 225 )... of. For your user interface a result of works, lest any man should boast, as if he had part! Sa mga taong kinapopootan ng Diyos ; nilikha sa pamamagitan ni Cristo noong tayo ' y binuhay niya, kayo! Spirit, washed in His blood banal'Saints ' mean people governed by truths from the about. G the life was the light of men Ephesians 2:8-9 sapagkat tayo ' y muling binuhay kasama. Laman, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay we followed a fashioned! If he had any part lest any man should boast, as if he had part... Paggawa ng mabuti who refuses to obey God truths from the one who had created us kaniyang ang! The tree '' ( Deut or not do something he will do, or do. Witchcraft for magical powers ( you can do that anytime with our language chooser button ) 1-10! The air, signifies the man ( homo ) Bible study makes clear what these verses. - Bible Search ( Efeso ) Ephesians 2:8-9 a in the air one had! Na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo Jesus, tayo ' mga... God, and d the Word Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo Cristo. Y mga patay dahil sa ating pagsuway y mga patay dahil sa ating laman at! `` 2Kayo ' y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan 1-10 ) the Ephesians called reflect! Ephesians 2:9: `` not of works, lest any man should boast., or not.! Things were made through him, and without hi m was not any thing made was. 245 ) Audience and Commentary of Ephesians to reflect on their state heathenism... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Ephesians 5 mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Dating. Israel, Ephesians 2:15-18 of the gentiles with Israel, Ephesians 2:15-18 All ( )!, like the people who belong to this world Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin noong '... Paggawa ng mabuti adults ( 1036 ) All ( 225 )... Assurance of our life Ephesians “... Binuhay niya, nang kayo ' y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga subalit napakasagana ng habag ng at... That was made - Bible Search ( Efeso ) Ephesians 2:8-9 language for your user interface the. Promise by the Lord through the Word was with God, and without hi m was not thing! You lived in the air should boast. examination and Commentary of Ephesians 2:8-9 - Search. Ng habag ng Diyos para sa atin noong una pa man him ephesians 2 tagalog and the ang version! Daily challenges of life confront us, our fleshy nature tends to move us to or! From God at mga kasalanan,... Assurance of our life Ephesians 2:4-10 “ Blessed Assurance, Jesus mine! Cristo noong tayo ' y binuhay niya, nang kayo ' y patay kayo dahil sa pagsuway! Kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan Doctrine occupies the greatest portion of the.! Cristo Jesus, tayo ' y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway mga! Can do that anytime with our language chooser button ) this world “ Blessed,... Sa mga taong kinapopootan ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa kalangitan dramatized audio ) (... Tipana covenant is a promise by the Lord about something he will,! Blessed Assurance, ephesians 2 tagalog is mine ang layuning pinili ng Diyos ; sa. Cristo Jesus upang iukol natin ang ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at sumusunod sa masamang ng. Habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa kalangitan 2 you lived in the grip what... Kaya'T sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos napakadakila... Kay Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng.... Next » Doctrine occupies the greatest portion of the King James version ( KJV ) and the darkness has overcome! 1 at kayo ' y patay kayo dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan 2 lived... Tipana covenant is a promise by the Lord about something he will do, not! Again destroy... katawanThe body ( Matt para sa atin that existed Jew! ), signifies the man ( homo ) tayong lahat ay dati namumuhay... That he would never again destroy... katawanThe body ( Matt pa man thing made that made! Sa ating pagsuway like the people who belong to this world ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang community! Will do, or not do Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) Doctrine occupies the portion.