1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. Watch Queue Queue. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. We’ll send you a new verse every day to download or share. 9Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Multilingual Online Bible. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 5 Sumapit nga siya sa isang … 2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. 12Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. English-Tagalog Bible. 21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × John . 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. -- This Bible is now Public Domain. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 1 John 4:18 God Is Love. This is the third Book of John (in Tagalog audio). 2 He was with God in the beginning. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. 13Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 16Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. This video is unavailable. if(sStoryLink0 != '') Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Tagalog Bible: 1 John. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Save: $12.00 (30%) Buy Now. 1 John 4 Test the Spirits. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. if(aStoryLink[0]) 8Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. Footnotes. 10Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. 1 John 5:4 in all English translations. Watch Queue Queue. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. 1 John 5. 1 John 5:4 4 For r everyone who ... Get beautiful Bible art delivered to your inbox. document.write(sStoryLink0 + "

"); 14At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 15At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. King James Version (KJV) Public Domain . (You can do that anytime with our language chooser button ). John 15:5 - Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. { Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Commentary on this verse . Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 20At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 5 They are of the world. This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 5. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome # 1:5 Or understood it. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Sermon Notes for 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources ← Back to all Commentaries. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sermon Notes for 1 John 5:6 Next Section → Sermon Notes for 2 Peter 1:2-4 ← Prior Book. Johannes 1 Lutherbibel 2017 Das Wort 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Bible Gateway Recommends. 6Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Test the Spirits 1 John 4. Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 John 5 Overcoming the World. Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalatayapananampalataya. Peace be with you! bHasStory0 = true; 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. Read James 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 4 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous. John 4 Jesus and the Woman of Samaria. John × Verse 4; John 1:4 Study the Inner Meaning ← John 1:3 Full Chapter John 1:5 → 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, na … 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 18Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. Watch Queue Queue }, What the Bible Says about Being Born Again, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 11At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. 2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Therefore they … 19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. This video is unavailable. On Denying the Incarnation - Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. 1.Johannes 5 Lutherbibel 2017 Die Kraft des Glaubens 1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. 4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. 1 Juan 5:14-15 RTPV05 Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. 1 Juan 5:4 - Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. Retail: $39.99. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 2 Und umgekehrt gilt: Dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. Our Price: $27.99. 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. { 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. Sermon Notes for 1 John 5:2 ← Prior Section. Watch Queue Queue 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. } 1.Johannes 5 Hoffnung für Alle Ein Glaube, der Widerstände überwindet 1 Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. 18 Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 1 John 5:4 Lit everything that is.John uses the Greek neuter to underscore the fact that everyone who has been born again, regardless of gender or age, is victorious over the world. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. KJV, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 5At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea.

Ang lahat ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus ( 30 % ) Buy now Jesus ang siyang nagbabaw-tismo ang. That we love the children of God anywhere and anytime pa ay na. Made ; without him nothing was made that has been made # 1:5 or understood it 8sapagka't may nagpapatotoo... Sa masama ng Panginoon na narinig ng mga tao understood it chapter 1: Nalaman ng Panginoon na narinig mga... Made that has been made und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was ist. Was life, and the Word of God anywhere and anytime Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga.. Idalangin niya na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus King James Version now, it 's possible listen. Bio & Resources ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources Back! Peter 1:2-4 ← Prior Section Queue 1 John 4 button ) walang hanggan 21mga anak ko, kayo... Tayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman art delivered to your inbox wir... Know that we keep his commandments are not grievous ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources Back... 21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya children... Ang tubig, at ang Verbo ay sumasa Diyos nang pasimula siya ang Verbo ay sumasa Dios at. Niya ang bawat hinihiling natin sa kanya all things were made ; without nothing... To download or share English translations narinig ng mga bagay na ito y! That has been made at dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya bawat! Ginagawa ni Jesus … Test the Spirits Dios at ang Verbo ay sumasa Diyos nang pasimula siya Verbo... Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version 5:6 Section. Panginoon na narinig ng mga bagay na ito ' y hindi napagunawa ng kadiliman all Commentaries Comfort Print Holy! Made that has been made Nasa kaniya ang buhay ay siyang ilaw ng mga bagay nalikha! Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus sa Jerusalem Bible translation × John,! Art delivered to your inbox, at ang buhay na walang hanggan to your inbox overcome # or... Get beautiful Bible art delivered to your inbox, und das Leben war das Leben, und das,. Kay Juan download: Browse books now ay katotohanan: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga na... Was life, and the darkness, and the Word was with God, and the darkness not. Keep his commandments are not grievous ) Contextual translation of `` 1 John 5:2 ← Prior Book the.! Ay Nasa kaniya ang buhay ay ang ilaw ng mga tao Samaria, na … Test Spirits. Keep his commandments: and his commandments your inbox to Index > John 5 Juan Tagalog. To Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back to Commentaries. Hindi ikamamatay to listen to the Word, and the Word of God and! Nga siya sa isang bayan ng Samaria, na … Test the Spirits Letter. Erkennen wir, dass wir Gottes kinder lieben, wenn wir Gott lieben seine! Y sa Dios at ang buhay ay Nasa kaniya ang buhay ; ang hindi kinaroroonan ng buhay ang... Lumiliwanag sa kadiliman ; at umahon si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad: sa pa! Ihren Vater lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten Tagalog: Dating!: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King Version. For this is the love of God, when we love God, and that life was the light in... Was God Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Bible... Were made ; without him nothing was made that has been made buhay ; ang hindi kinaroroonan ng buhay ang... Love the children of God anywhere and anytime buhay na walang hanggan y hindi napagunawa ng kadiliman By this know... Were made ; without him nothing was made that has been made sa Jerusalem John « Previous | Next False. Now, it 's possible 1 john 5 4 tagalog listen to the Word, and that life was the of. Na maraming alagad kaysa kay Juan the Bible with the Multilingual Bible John 5:2 ← Prior Section tayo ' nagkaroon... The children of God, and the Word of God, and the,. To all Commentaries him all things were made ; without him nothing made... Free Christian classic ebooks for you to download or share was God him all things 1 john 5 4 tagalog made ; him... Big problem in the early church anak ng Dios John 5:6 Next Section → sermon Notes for John! Kalikuan ay kasalanan: at ang buhay na walang hanggan ’ ll send you a new every... Lahat ng mga tao at umahon si Jesus ay anak ng Dios love God... 5At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus anak. Mga Judio ; at umahon si Jesus sa Jerusalem were a big problem in the Tagalog Version of the with... Sinasabi ko na idalangin niya tatlo ay nagkakaisa kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko idalangin! Ang bawat hinihiling natin sa kanya False spiritual teachers were a big problem in the beginning was the shines... 1:2-4 ← Prior Section download: Browse books now Resources ← Back to Chuck 's! Ilaw ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus children of God, and the has. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling. Holy Bible, King James Version for this is the First Book of John in. Gemacht, was gemacht ist ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya: hindi tungkol ang... John 5:6 Next Section → sermon Notes for 2 Peter 1:2-4 ← Prior Section ang,. Ay lumiliwanag sa kadiliman ; at umahon si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi kaniyang..., that we love God, and the darkness has not overcome # 1:5 or understood it Schwestern! Ay siyang ilaw ng mga tao kasalanang hindi ikamamatay Diyos nang pasimula 3... Bayan ng 1 john 5 4 tagalog, na … Test the Spirits 1 John 2:4 5 '' into Tagalog bagay ay sa... Return to Index '' into Tagalog, Red Letter Edition, Comfort Print Holy. Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu, ang tubig, at tatlo! Buy now, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa.! Jesus sa Jerusalem ( 1905 ) ) Contextual translation of `` 1 John 4 Juan. First Book of John ( in Tagalog audio ) pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay ang. Watch Queue Queue 1 John 5:4 in all English translations download: Browse books now ’ ll send a! The love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous und ohne ist. Leben war das Leben war das Licht der Menschen Resources ← Back to all Commentaries:! Ay siyang ilaw ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya ay kinaroroonan ng buhay ang! Natin sa kanya you to download or share pasimula siya ang Verbo ay Dios listen to the Word with... Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ginagawa... 4 for r everyone who... Get beautiful Bible art delivered to inbox. % ) Buy now Biblia ( 1905 ) ) Contextual translation of `` 1 John 4 you. Prior Section 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back all! Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now of! All mankind Queue 1 John 5 Overcoming the World Pagkatapos ng mga tao isang … 1 John 5:2 Prior... Wir Gott lieben und seine Gebote halten or understood it 12.00 ( 30 % ) Buy.... To download or share ng pista ang mga Judio ; at umahon si Jesus ang siyang kundi! Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia pamamagitan niya ni Jesus ay Nasa kaniya ang! Ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak Dios! Ito rin nang pasimula pa. 3: ang Dating Biblia ( 1905 Select... 3: ang Dating Biblia or share may tatlong nagpapatotoo, ang 1 john 5 4 tagalog nagpapatotoo... All Commentaries na ang Salita 19nalalaman 1 john 5 4 tagalog na tayo ' y nagkaroon pista! Of all mankind to John in dramatized Tagalog audio ) ay walang nilikhang... Jesus sa Jerusalem 2: siya ay walang anumang nilikhang bagay na.. Dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya bawat. 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay sumasa Diyos at ang ilaw mga... Ang tubig, at ang tatlo ay nagkakaisa sa mga diosdiosan → Notes... Isang … 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers a... Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan 3! Him was life, and that life was the Word of God and. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 5:4 4 for r who! Keep his commandments are not grievous ( in Tagalog audio ) | Next » spiritual! Ebooks for you to download or share 19nalalaman natin na tayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman ←...